Skip to main content

Dexion rekken worden vervaardigd met de meest kwalitatieve materialen en zijn ontwikkeld om vele jarenlang mee te gaan. Maar rekken kunnen beschadigd of aangereden worden, waardoor ze een gevaar kunnen vormen voor uw medewerkers en uw bedrijf.

Het voortdurend laden en lossen van palletten kan de sterkte, stabiliteit en integriteit van elk soort rekkensysteem aantasten. Dit is precies waarom ze op regelmatige basis moeten geinspecteerd worden op tekenen van slijtage.

Inspecties kunnen:

 • Schade aan mensen of goederen verhinderen
 • De levensduur van uw installatie verlengen
 • Toekomstige reparatiekosten tot een minimum beperken door de risico’s snel te ontdekken
 • Een snelle reparatie garanderen

Regelmatige rekinspecties zijn niet alleen een gezond zakelijk uitgangspunt, ze zijn ook een wettelijke verplichting:

Naleving

Alle bedrijven zijn wettelijk verplicht te kunnen garanderen dat hun personeel in een veilige werkomgeving en met veilig materiaal werkt. De richtlijnen en wetten die dit kaderen zijn onder meer:

 • Europese geharmoniseerde technische normen zoals de NBN EN 15635
 • Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)
 • Codex, boek III (arbeidsplaatsen), titel 3
 • SEVESO inspectie instrument magazijnopslag

Niet-naleving kan ernstige verwondingen veroorzaken met zelf de dood als gevolg, alsook verminderde productiviteit en daardoor leiden tot:

 • Dure en ontwrichtende juridische procedures
 • Hogere verzekeringspremies
 • Imagoschade

Onze rekinspectie dienstverlening biedt een uitgebreide controle van uw liggers, stijlen, verbindingsstijlen, vloerankers en veiligheidspennen. Gezien deze controles gebeuren tijdens normale werkomstandigheden, checken onze inspectoren ook of de installatie geschikt is voor uw toepassing. Nadien wordt een rapport opgesteld over elke mogelijke schade, en advies gegeven over hoe deze best te behandelen zijn.

Het rapport dat u zal ontvangen gebruikt het herkenbare stoplichtsysteem

 • Groen: Minimaal beschadigde onderdelen die geen gevaar vormen.
 • Oranje: Schade die dient hersteld te worden maar die niet onmiddellijk leidt tot verplicht leegmaken van het rek.
 • Rood: Ernstige schade die vraagt dat het rek ogenblikkelijk wordt leeggemaakt en afgesloten voor verder gebruik.

We bieden jaarlijkse en wekelijkse inspecties.

Jaarlijkse rekinspectie.

 • Uitgebreide professionele inspectie
 • Gecertificeerde en ervaren inspecteurs
 • Geen onderbreking van de werkzaamheden
 • Gedetailleerd inspectierapport
 • Onafhankelijk expert om uw installatie te evalueren
 • Herinnering wanneer uw volgende inspectie plaats moet vinden
 • Ondersteuning tussen verschillende inspecties door
 • Belastingsborden voor elk rek met vermelding van maximale last

Wekelijkse rekinspectie.

Bovenop de jaarlijkse inspecties, zijn wekelijkse visuele inspecties nodig. Deze moeten uitgevoerd worden door een bekwaam persoon. Wij kunnen dit voor u verzorgen of iemand van uw personeel hiervoor opleiden.

Rekinspecties

Wat onze klanten vertellen

“We went to extensive efforts in selecting Dexion as our partner of choice. They are flexible and offered over six months of testing data, which has proved invaluable to us as a business."
- Boker Levente, P&G Project Manager

Certificaten en onderscheidingen